Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Wendy Hobbelink en opdrachtgever. Dit betreft deelname aan of opdracht tot het verzorgen van trainingen, individuele coachings, retreats en andere vormen van opleiding en begeleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen “traject”.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Wendy Hobbelink.

Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst
1. In bijzondere situaties heeft Wendy Hobbelink het recht om een traject te annuleren of deelname te weigeren van een deelnemer.
Wendy Hobbelink mag een deelnemer niet toelaten tot een traject als zij denkt dat deze persoon niet tot de doelgroep
behoort van het traject of dat de doelgerichtheid voor de andere deelnemers verstoord zou raken.
3. Wendy Hobbelink heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 3 Weigering (voortzetting) deelname
1. Wendy Hobbelink mag voortzetting van deelname van een deelnemer aan een traject staken en als zij denkt dat een andersoortig traject (bijvoorbeeld psychotherapie) voor deze persoon passender is, of als zij denkt dat het dat het de doelgerichtheid voor de andere deelnemers kan verstoren.

Artikel 4 Annulering door opdrachtgever
Algemeen
De opdrachtgever heeft met inachtneming van de navolgende bepalingen het recht om de overeenkomst voor aanvang van een traject te annuleren per mail.
Als annuleringsdatum geldt de datum van de mail.
Annuleringsvoorwaarden bij trajecten met open inschrijving (groepstraining)
Bij annulering langer dan acht weken voor aanvang van het traject (meetpunt is eerste groepsbijeenkomst) brengt Wendy Hobbelink geen kosten in rekening.
4. Bij annulering korter dan acht weken voor aanvang van een traject is de opdrachtgever verplicht 100 % van het traject te vergoeden.
Annuleringsvoorwaarden bij individuele trajecten
5. Bij annulering van een afspraak korter dan drie werkdagen voor aanvangsdatum en -tijdstip van de individuele sessie worden de kosten voor dat ene begeleidingsgesprek in rekening gebracht.
Annuleringsvoorwaarden bij in company-trajecten
Bij annulering langer dan acht weken voor aanvang van een traject worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering korter dan acht weken, maar langer dan zes weken voor aanvang een traject, is de opdrachtgever verplicht 50% van het trajectgeld te betalen.
Bij annulering korter dan zes weken, maar langer dan vier weken voor aanvang een traject, is de opdrachtgever verplicht 75% van het trajectgeld te betalen.
Bij annulering korter dan vier weken voor aanvang van een traject is de opdrachtgever verplicht 100% van het trajectgeld te vergoeden.

Artikel 5 Betaling
Betaling Algemeen
De opdrachtgever is bij niet of niet tijdige betaling over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf 14 dagen na de factuurdatum.
De opdrachtgever dient te betalen in de van tevoren overeengekomen valuta zonder aftrek en opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van Wendy Hobbelink.
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Wendy Hobbelink en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Wendy Hobbelink onmiddellijk opeisbaar zijn.
Als tijdige betaling niet geschiedt, staat het Wendy Hobbelink vrij de vordering uit handen te geven. In die situaties zijn alle kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke (incasso)kosten, voor de opdrachtgever. Daaronder vallen de kosten van incassobureaus, de kosten en het loon van advocaten en deurwaarders, ook indien deze de proceskosten overschrijden van de in rechte toe te wijzen proceskosten. In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet-tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten 10% van het verschuldigde bedrag.

Artikel 6 Auteursrechten
Het auteursrecht op de door Wendy Hobbelink uitgegeven brochures, projectmateriaal, trajectmateriaal, draaiboeken, oefeningen, syllabi, boeken, vlogs en blogs en andere beeld- en geluidsdragers en door Wendy Hobbelink zelf ontwikkelde websites, berust bij Wendy Hobbelink.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wendy Hobbelink is het voor de opdrachtgever niet toegestaan gegevens uit uittreksels van materiaal of gedeelten daarvan te publiceren of op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
Wendy Hobbelink accepteert aansprakelijkheid tegen over de opdrachtgever voor ontstane schade als gevolg van een aan Wendy Hobbelink toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst of door een onrechtmatige daad, maar slechts indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.
Wendy Hobbelink is niet aansprakelijk voor eventuele psychische schade waarvan de opdrachtgever of de door de opdrachtgever toegezonden deelnemer zich wil beroepen in verband met de activiteiten van Wendy Hobbelink.
De aansprakelijkheid van Wendy Hobbelink is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie (=factuurbedrag) in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van zes maanden.

Artikel 8 AVG: de algemene verordening gegevensbescherming
Wendy Hobbelink vindt het van groot belang dat er bewust en respectvol wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. We houden ons daarbij aan de eisen uit de privacywetgeving. We willen u aanmoedigen om onze privacyverklaring te bekijken. Er verandert niets aan de huidige instellingen of de manier waarop uw gegevens worden verwerkt.

Contactgegevens
Wendy Hobbelink, Voorstraat 72, 2201HZ Noordwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wendy Hobbelink is te benaderen via het volgende emailadres: wendy@wendyhobbelink.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wendy Hobbelink verwerkt persoonsgegevens op basis uw inschrijving als deelnemer aan face-to-face of online-coachings, retreats, trainingen, leergangen of consulten en uw bereidheid deze gegevens daartoe te verstrekken.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– naam organisatie, afdeling, functienaam (indien van toepassing)
– voor- en achternaam of initialen en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres van u als persoon
– e-mailadres voor facturering indien dit afwijkt van het emailadres als persoon
– bankrekeningnummer (IBAN), alleen gebruikt in de afschriften van de boekhouding.

Hieronder vallen tevens foto’s en/of videomateriaal, die tijdens opleidingsdagen, trainingen, workshops, retreats of coachings en anderen door de Wendy Hobbelink georganiseerde of uitgevoerde activiteiten worden gemaakt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wendy Hobbelink verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het inschrijven bij retreats, leergangen, trainingen, coachings of consulten
– om u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is, of om u uit te nodigen voor activiteiten
– verzenden van onze nieuwsbrieven
– het delen van foto’s en videomateriaal aan de volgers van Wendy Hobbelink op social media, die tijdens de door Wendy
Hobbelink georganiseerde of uitgevoerde activiteiten zijn gemaakt, voor het plaatsen in de nieuwsbrieven en onze website.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Wendy Hobbelink bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden uit ons bestand verwijderd bij opzegging en overlijden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wendy Hobbelink verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze niet zonder uw toestemming. Er wordt vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wendy Hobbelink gebruikt een cookie op de contactpagina van de website. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Door het gebruiken van website geeft u toestemming voor het verwerken van uw bezoek door Google ( m.a.w. ge gebruikmaking van de website inclusief uw IP- address). U kunt het accepteren van cookies weigeren door e passende verandering in uw browser instelling te maken. Dit zal waarschijnlijk wel voorkomen dat u van alle opties van de site gebruik kan maken van de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wendy Hobbelink. U kunt een verzoek indienen bij Wendy Hobbelink om uw persoonsgegevens, waarover wij beschikken naar een ander, door u genoemde organisatie, door te sturen. U kunt een verzoek sturen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens naar wendy@wendyhobbelink.com. Wendy Hobbelink wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wendy Hobbelink neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Wendy Hobbelink
(06-115615099) of wendy@wendyhobbelink.com.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Het Nederlands recht geldt voor iedere overeenkomst tussen Wendy Hobbelink en een opdrachtgever. Geschillen die voortkomen uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Disclaimer website Wendy Hobbelink
De disclaimer betreft de informatie op de website van Wendy Hobbelink: www.wendyhobbelink.com. De disclaimer heeft geen betrekking op alle andere sites die bezocht worden op onze website via een hyperlink of een andere methode. Wendy Hobbelink accepteert geen aansprakelijkheid in relatie tot de vertrouwelijkheid of correctheid van de informatie op die sites.

Aansprakelijkheid
De gegevens op de site van Wendy Hobbelink is exclusief bedoeld voor informatie over onze organisatie, diensten, boeken, blogs en artikelen, (digitale) brochures, andere diensten en nieuws. De informatie is samengesteld met de grootste mogelijke aandacht en kan aangenomen worden als betrouwbaar. Wendy Hobbelink kan geen garantie geven dat de informatie correct en/of compleet is of zal zijn. Geen rechten kunnen aan de informatie op de website ontleend worden. Wendy Hobbelink houdt het recht voor om de website offline te halen zonder vooraankondiging. Wendy Hobbelink accepteert geen aansprakelijkheid voor verlies of schade veroorzaakt die direct of indirect veroorzaakt wordt door het gebruik van de informatie.

De informatie op de website van Wendy Hobbelink is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan Wendy Hobbellink niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en er kan aan de inhoud geen enkel recht worden ontleend. Wendy Hobbelink doet alle inspanning om te bevestigen dat de personen en de organisaties waar zij voor werken hun toestemming hebben gegeven voor gebruik op de website. Als u een opmerking daarover heeft of een klacht, zend dat alstublieft een email naar Wendy@wendyhobbelink.com.

Copyright
De inhoud van de website is beschermd door copyright van Wendy Hobbelink. Niets van de informatie van de website mag gekopieerd, of opgeslagen worden zonder toestemming van Wendy Hobbelink.